Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẮT THỤ ĐỘNG HOÁ

sắt có tính bền chống ăn mòn, tan rất chậm trong các dung dịch axit loãng. Được tạo nên bằng cách ngâm sắt trong axit nitric đặc, axit pecloric, axit photphoric, axit pecromic hoặc hiđro peoxit.