Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG HOẠT HOÁ

  năng lượng dư tối thiểu mà hệ phản ứng cần phải có so với năng lượng trung bình của hệ ban đầu để phản ứng có thể xảy ra (kể cả trong cơ thể sinh vật). NLHH (E) thường được tính theo đơn vị kcal/mol hoặc kJ/mol. Đối với phần lớn các phản ứng hoá học, E nằm trong khoảng 15 - 60 kcal/mol. Sự phụ thuộc của hằng số tốc độ phản ứng (k) vào E được biểu diễn bởi phương trình Areniut (Arrhenius):

k = ko exp (- E/RT)

R là hằng số khí; T - nhiệt độ tuyệt đối; ko - thừa số trước hàm mũ.