Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NUCLEOSIT

(A. nuleoside), những hợp chất của đường ribozơ hoặc đeoxiribozơ với bazơ purin hoặc pirimiđin. Ađenosin, xitiđin, guanosin và uriđin là những N thường gặp (x. Axit amin).