Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG HOÁ HỌC

chuyên ngành khoa học nghiên cứu các phản ứng hoá học gây nên bởi ánh sáng vùng nhìn thấy và tử ngoại. Một trong những quá trình quang hoá quan trọng trong tự nhiên là sự quang hợp (x. Quang hợp) xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng và với sự có mặt của chất diệp lục (clorophin):

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2