Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PEAXIT

(A. peracid), axit mà trong phân tử có những nguyên tử oxi liên kết với nhau nên dễ bị phân hủy giải phóng ra oxi nguyên tử, do đó có tính oxi hoá mạnh, vd. axit pecloric (HClO4) (ứng với axit cloric, HClO3), axit peaxetic (CH3COOOH) (ứng với axit axetic CH3COOH).