Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN

(cg. quá trình tự phát), quá trình mà khi xảy ra có kèm theo sự giảm năng lượng tự do của hệ. Vd. phản ứng: 2Na + Cl2  2NaCl tự phát khi natri (Na) và clo (Cl2) tiếp xúc với nhau. Ngược lại, những quá trình kèm theo sự tăng năng lượng tự do là quá trình không tự phát hay không tự diễn biến. Vd. sự điện phân muối nóng chảy (NaCl) để thu được Na và Cl2 là không tự diễn biến.