Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ BÃO HOÀ

trạng thái của hệ chứa số tiểu phân nhiều hơn so với trạng thái bão hoà, do đó không bền về mặt nhiệt động. Dung dịch được gọi là QBH khi nồng độ tiểu phân chất tan vượt nồng độ bão hoà; hơi được gọi là QBH khi áp suất hơi vượt giá trị áp suất hơi bão hoà ở một nhiệt độ nào đó.