Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OBITAN LIÊN KẾT VÀ PHẢN LIÊN KẾT

 obitan liên kết trong phân tử ứng với sự tăng mật độ điện tử giữa các hạt nhân và sự giảm năng lượng so với obitan nguyên tử ban đầu. Ngược lại, obitan phản liên kết ứng với sự giảm mật độ điện tử giữa các hạt nhân và sự tăng năng lượng so với năng lượng obitan nguyên tử ban đầu. Obitan liên kết tạo thành liên kết hoá học. Obitan phản liên kết chống lại hoặc làm giảm liên kết hoá học.