Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GỐC HIĐROCACBON

(A. hydrocarbon radical), phần còn lại sau khi tách một hoặc một số nguyên tử hiđro khỏi một phân tử hiđrocacbon. Vd. gốc metyl CH3 - được tạo thành bằng cách tách một nguyên tử hiđro khỏi phân tử metan; gốc phenyl C6H5- sau khi tách một nguyên tử hiđro khỏi benzen C6H6; gốc phenylen - C6H4- sau khi tách hai nguyên tử hiđro khỏi benzen.