Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC LIÊN KẾT

góc giữa hai liên kết kế cận từ một nguyên tử nào đó. Vd. góc liên kết HOH trong phân tử nước (H2O) bằng 109o5. GLK thường được xác định bằng phương pháp phổ vi ba hay phương pháp nhiễu xạ điện tử. Cùng với các thông số khác như độ dài liên kết, mômen lưỡng cực, năng lượng liên kết, giá trị GLK cũng góp phần làm sáng tỏ cấu trúc không gian của nhiều hợp chất hoá học.