Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIỌT KẾ

dụng cụ để xác định sức căng bề mặt chất lỏng bằng cách đếm số giọt chảy qua một ống mao dẫn từ một khối lượng chất lỏng nhất định, nhằm xác định khối lượng của mỗi giọt vì sức căng bề mặt của mỗi chất lỏng tỉ lệ với khối lượng của giọt chất lỏng đó. Bằng GK có thể biết được tỉ số giữa sức căng bề mặt của hai chất lỏng. Nếu đã biết sức căng bề mặt của một chất lỏng thì sẽ biết được sức căng bề mặt của chất lỏng kia.