Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MOL ĐƯƠNG LƯỢNG HOÁ HỌC

lượng chất hoá hợp với hoặc thay thế được 1 gam hiđro.