Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÁNG BẠC

phủ một lớp bạc kim loại lên trên bề mặt một vật khác, vd. TB lên kính để làm gương. Phản ứng TB là phản ứng khử phức amoniacat bạc ([Ag(NH3)2+]OH- bằng anđehit.