Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỤ ĐỘNG HOÁ

(thường gọi: thụ động hoá kim loại) x. Thụ động hoá kim loại.