Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT LAI HOÁ
liên kết được hình thành bởi sự xen phủ của các obitan đã được lai hoá.