Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT ĐÔI

(cg. liên kết kép), liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử do bốn điện tử tạo thành một liên kết σ và một liên kết π. Phân tử chứa LKĐ là phân tử không no, vd. phân tử etilen (CH2 = CH2).