Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT BỘI

liên kết do nhiều cặp điện tử tạo thành. Nếu là hai cặp thì gọi là liên kết đôi (nối đôi): gồm một liên kết xích ma (σ) và một liên kết pi (π), vd. liên kết đôi trong etilen (CH2 = CH2). Nếu là 3 cặp thì gọi là liên kết ba (nối ba): gồm một liên kết xích ma (σ) và hai liên kết pi (π), vd. liên kết ba trong axetilen (CH  CH).