Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN HỢP PHÂN TỬ

sự kết hợp của hai hoặc nhiều phân tử trong những điều kiện xác định về nhiệt độ, áp suất, môi trường. Vd. các phân tử axit cacboxylic liên hợp với nhau qua cầu nối hiđro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hợp phân tử

Năng lượng hình thành cầu nối trong LHPT nằm trong khoảng năng lượng liên kết thông thường (liên kết cộng hoá trị) và năng lượng liên kết yếu (liên kết Van Đê Van). Vd. năng lượng liên kết tạo thành đime của hai phân tử axit fomic khoảng 14 kcal/mol. Sự LHPT bằng các cầu nối làm biến đổi nhiều tính chất vật lí, hoá học của phân tử, vd. độ hoà tan, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, vv.