Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HƠI BÃO HOÀ

hơi đã đạt tới trạng thái cân bằng giữa pha hơi và pha lỏng (H/ L) ở một nhiệt độ xác định. Tại đó, số phân tử chất lỏng bay hơi bằng số phân tử hơi ngưng tụ. Khi chưa đạt tới trạng thái cân bằng trên, chất lỏng tiếp tục bay hơi, hơi đó gọi là hơi khô (hơi chưa bão hoà).