Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖN HỢP LẠNH

hệ gồm hai cấu tử hoà tan vào nhau ở pha lỏng nhưng không hoà tan vào nhau ở pha rắn (không tạo dung dịch rắn), có đặc điểm chung là ở một tỉ lệ xác định tạo thành hỗn hợp ơtecti có điểm nóng chảy thấp hơn so với các cấu tử tinh khiết. Trường hợp hệ gồm muối (chất điện li nói chung) và nước đá thì hỗn hợp ơtecti có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nước đá được gọi là HHL hoặc muối lạnh. Nhiệt độ muối lạnh của một số chất điện li như sau :