Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖ BIẾN

(cg. tautome), hiện tượng các đồng phân dễ dàng chuyển hoá lẫn nhau (đồng phân hoá thuận nghịch). Khi cân bằng, có một tỉ lệ nhất định giữa các đồng phân. Vd. etyl axetoaxetat tồn tại ở hai dạng:

                                                                                                

 dạng (I) là xeton                   dạng (II) là enol