Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐROCACBONAT

(A. hydrocarbonate, bicarbonate; cg. bicacbonat) x. Cacbonat axit.