Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐRAZO

(A. hydrazo), gốc hoá trị hai -NH-NH-, xuất phát từ chữ hiđrazin (H2N - NH2), có nghĩa là hiđrazin bị mất hai nguyên tử hiđro ở hai nhóm amino (NH2) khác nhau; vd. hiđrazobenzen C6H5-NH-NH-C6H5.