Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỬ

1. Làm giảm số oxi hoá của một nguyên tử bằng cách thêm electron cho nó, vd. khử Fe3+ thành Fe2+ hoặc khử Cu2+ thành Cu1+.

2. Cộng hợp hiđro vào phân tử hay lấy bớt oxi từ phân tử,