Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHUẾCH TÁN NHIỆT

hiện tượng xảy ra đối với hỗn hợp có nhiều chất lỏng (hay khí) khi tồn tại một građien nhiệt độ. Vì quá trình khuếch tán, với một građien nhiệt độ nhất định sẽ có một građien nồng độ nhất định của các chất trong hỗn hợp. Hiện tượng KTN được sử dụng, chẳng hạn trong việc tách đồng vị, tinh chế các chất bán dẫn, hoặc pha tạp các chất bán dẫn, hàn điểm, vv.