Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÔNG GIAN HẤP PHỤ

khoảng không gian trên bề mặt của chất hấp phụ mà ở đó, trường lực hấp phụ được tạo nên và gây ra lực tương tác giữa các phân tử chất bị hấp phụ và các phân tử, nguyên tử, ion... của chất hấp phụ.