Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ LÒ CAO

khí thoát ra từ đỉnh lò cao luyện gang. Thành phần khí nấu gang bằng cốc lò cao: 12 - 20% khí cacbonic; 20 - 30% cacbon oxit; 0,5% metan; 50 - 58% nitơ. Nhiệt cháy của KLC khoảng 1000 kcal/m3. Được dùng làm nhiên liệu đốt nóng không khí trước khi không khí được thổi vào lò cao.