Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KẼM SUNFAT

(A. zinc sulfate), ZnSO4. Tinh thể không màu, không mùi; độc tính thấp. Dễ tan trong nước: ở 20oC, 100g nước hoà tan được 54,1 g ZnSO4. Kết tinh từ dung dịch, được tinh thể ZnSO4.7H2O. Dùng trong sản xuất sợi vitco, các loại men gốm, bảo vệ gỗ khỏi bị mục, làm phân bón vi lượng cho cây trồng.