Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ LIÊN HỢP

một trong những hệ trong đó được thể hiện rõ nhất ảnh hưởng tương hỗ nội phân tử của các nguyên tử và các liên kết trong hợp chất hữu cơ. HLH gồm những liên kết đơn và những liên kết đôi luân phiên nhau. Dấu hiệu chủ yếu của sự liên hợp là mật độ electron p và electron π được phân bố đồng đều trên toàn hệ. Để có được HLH thì các electron tham gia liên kết phải ở trên cùng một mặt phẳng. Nếu cấu trúc của phân tử không phẳng thì người ta nói rằng HLH bị cản trở không gian. HLH được phân thành hai nhóm: 1) Hệ có mạch liên hợp hở, vd.                      

2) Hệ có mạch liên hợp kín, vd.

Hệ liên hợp