Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐỒNG NHẤT

hệ có tính chất vật lí, hoá học như nhau ở mọi phần.