Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HEXƠ (ĐỊNH LUẬT)

hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học không phụ thuộc vào những giai đoạn trung gian mà chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối của phản ứng. Từ định luật H rút ra hai hệ quả: 1) Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hoá học bằng tổng sinh nhiệt các chất sản phẩm của phản ứng trừ tổng sinh nhiệt các chất tham gia phản ứng. 2) Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hoá học bằng tổng thiêu nhiệt các chất tham gia phản ứng trừ đi tổng thiêu nhiệt của các chất sản phẩm phản ứng. Định luật này do nhà hoá học Hexơ (G. H. Hess) xác lập (1840).