Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT TÍNH QUANG HỌC

khả năng của một số hợp chất quay mặt phẳng phân cực của ánh sáng. Các hợp chất có khả năng đó gọi là chất quang hoạt. Tính chất quang hoạt của các hợp chất vô cơ gắn liền với cấu tạo tinh thể của nó: khi tinh thể nóng chảy thì tính quang hoạt cũng biến mất. Ngược lại, tính chất quang hoạt của các hợp chất hữu cơ tồn tại chẳng những ở trạng thái rắn, mà còn ở cả trạng thái lỏng, dung dịch và khí, vì quang hoạt các chất hữu cơ là do sự không đối xứng trong các phân tử và các ion. Khả năng quang hoạt của một chất được đánh giá bằng năng suất quay cực riêng của nó.