Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỪA KẾ

chế định pháp luật dân sự quy định việc chuyển di sản của người chết cho những người trong diện vào hàng TK. Theo quy định của Bộ luật dân sự (điều 634), cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người TK theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Thời điểm mở TK là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp toà án tuyên bố một người là đã chết, thì thời điểm mở TK là ngày mà toà án xác định người bị tuyên bố là đã chết; nếu không xác định được ngày đó, thì ngày mà quyết định của toà án tuyên bố người đó là đã chết có hiệu lực pháp luật được coi là ngày người đó chết. Địa điểm mở TK là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng, thì địa điểm mở TK là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

Di sản TK bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Quyền sử dụng đất cũng thuộc di sản TK và được để lại TK theo quy định tại phần V của Bộ luật dân sự.

Người TK là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở TK hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở TK nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người TK theo di chúc là cơ quan, tổ chức, thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở TK. Kể từ thời điểm mở TK, những người TK có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Người hưởng TK có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Trong trường hợp di sản chưa được chia, thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lí di sản thực hiện theo thoả thuận của những người TK. Trong trường hợp di sản đã được chia, thì mỗi người TK thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng với phần tài sản mà mình đã nhận. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc, thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người TK là cá nhân.

Trong trường hợp không có người TK theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối quyền hưởng di sản, thì di sản không có người nhận TK thuộc Nhà nước.