Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH NHÂN DÂN

 

phạm trù mĩ học, thể hiện sự phản ánh trực tiếp hay gián tiếp những lí tưởng, ý nguyện của nhân dân, quan niệm và ý tưởng của nhân dân về chính nghĩa, về tự do và hạnh phúc, về cái đẹp. TND trước hết là một phạm trù lịch sử, nó bị chi phối bởi những điều kiện lịch sử và những giai đoạn phát triển cụ thể của xã hội, do đó, nó có những biểu hiện khác nhau ở mỗi giai đoạn lịch sử. Nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa coi TND của nghệ thuật như là một trong những đặc trưng cơ bản. Ngày nay, khi nghệ sĩ đứng về phía nhân dân để phản ánh cuộc đấu tranh chính nghĩa, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân bằng phương pháp và bút pháp nghệ thuật phù hợp với yêu cầu và trình độ thưởng thức của nhân dân, thì tác phẩm của họ sẽ có TND đồng thời có tính đảng.