Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XUẤT TÂM

hoạt động tinh thần thể hiện tính năng động của chủ thể, nhằm thực hiện giá trị của cá nhân.Có thể xem XT như là hoạt động phản ánh, hoạt động nhận thức, hoạt động ứng xử và giao tiếp. Nói đến XT bao giờ cũng gắn với phương pháp tu dưỡng tâm tính để vượt qua những dục vọng đam mê thấp kém, bước tới tầng bậc của thiện tâm, chính tâm, minh tâm. Khái niệm XT hàm chứa những đặc điểm kết hợp giữa sinh lí, tâm lí, luân lí và nhận thức.