Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XOÁ BỎ GIAI CẤP

giai cấp chỉ tồn tại trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Giai cấp hình thành do sự phát triển của phân công lao động xã hội và sự xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Trải qua các chế độ chủ nô, phong kiến và tư bản, giai cấp tồn tại trong tình trạng đối kháng triền miên giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, bị áp bức và bóc lột. Chủ nghĩa xã hội đã lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tất cả các giai cấp bóc lột khác, xoá bỏ sự đối kháng giai cấp và làm thay đổi một cách căn bản bộ mặt của các giai cấp lao động. Giai cấp công nhân không còn là giai cấp vô sản; giai cấp nông dân liên minh với giai cấp công nhân và khắc phục dần tình trạng lạc hậu; tầng lớp tri thức trở thành thuần nhất hơn về mặt xã hội với tư cách là những người lao động trí óc. Trên cơ sở cộng đồng về lợi ích, sự thống nhất về chính trị, xã hội và tư tưởng của nhân dân được hình thành và ngày càng được củng cố. Nhưng dưới chủ nghĩa xã hội, giữa công nhân, nông dân và trí thức vẫn còn những khác biệt quan trọng về điều kiện lao động và sinh hoạt, về trình độ phát triển văn hoá và kĩ thuật. Đó là hậu quả của lối phân công lao động xã hội đã có từ trước. Những sự khác biệt đó sẽ dần dần mất đi trong cả một thời kì lịch sử tương đối dài, nhưng không phải là thông qua đấu tranh giai cấp mà là thông qua sự hợp tác hữu nghị giữa các giai cấp. Đó là quá trình khắc phục sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, mà kết quả cuối cùng là công nhân, nông dân, trí thức sẽ trở thành những người lao động của xã hội cộng sản tương lai không giai cấp.