Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC THỂ

vật chất xét theo mặt thống nhất bên trong của tất cả các hình thức tự phát triển của nó, của toàn bộ các hiện tượng đa dạng của tự nhiên, lịch sử và con người, cùng với ý thức của con người, và do đó TT là một phạm trù cơ bản của nhận thức khoa học. Trong lịch sử triết học, lúc đầu thuật ngữ "TT" được dùng để chỉ nguyên thể đầu tiên của mọi thứ đang tồn tại, nguyên thể đó làm nảy sinh và tiêu vong mọi sự vật và hiện tượng cụ thể trong thế giới, nhưng bản thân nó không bao giờ bị tiêu diệt. Đối với chủ nghĩa duy tâm, nguyên thể đó là Thượng đế, tinh thần, ý niệm, cái "tôi", ý thức, hiện sinh, vv. Đối với chủ nghĩa duy vật siêu hình, nguyên thể đó là vật chất - những nguyên tử đơn giản nhất, nhỏ bé nhất. Theo nhị nguyên luận thì có hai loại TT vật chất và tinh thần, còn theo đa nguyên luận thì có nhiều TT. Chủ nghĩa duy vật biện chứng chỉ thừa nhận TT của thế giới là vật chất - là cơ sở của mọi cái đang tồn tại, sự xuất hiện, luôn được bảo tồn, không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, trạng thái này sang trạng thái khác.