Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT XÃ HỘI HẬU CÔNG NGHIỆP

thuyết kinh tế tư sản do nhà xã hội học Mĩ Ben (D. Bell) đề xướng, cho rằng nền kinh tế Hoa Kì đang chuyển sang "xã hội hậu công nghiệp", trọng tâm kinh tế đã chuyển sang lĩnh vực dịch vụ - khoa học. Các cơ quan khoa học - kĩ thuật và những cá nhân có nhiều tài năng do xã hội đề bạt lên nắm quyền hành ngày càng lớn. TXHHCN phủ định chủ nghĩa tư bản hiện tại, khẳng định một xã hội sau xã hội công nghiệp (xã hội tư bản) văn minh tiến bộ hơn, lấy mục tiêu là động lực chính cho sự phát triển. TXHHCN tuyệt đối hoá vai trò của khoa học, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay, phủ nhận tính giai cấp của xã hội hiện đại và tính tất yếu của cách mạng xã hội; về thực chất là phản ánh về mặt lí luận của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.