Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT LỊCH SỬ TUẦN HOÀN

(cg. thuyết vòng tuần hoàn lịch sử), học thuyết coi sự vận động xã hội như một vòng khép kín, luôn luôn trở lại trạng thái xuất phát, trải qua những giai đoạn thịnh suy, suy thịnh nối tiếp nhau. Học thuyết này đã có từ thời cổ đại, muốn tìm một trật tự nào đó trong muôn vàn hiện tượng trái ngược nhau trong lịch sử, giống như "sự tuần hoàn" trong tự nhiên: xuân, hạ, thu, đông, vv. Học thuyết này đã có vai trò tích cực trong lịch sử vì chống lại các học thuyết thần bí về xã hội và các quan điểm bi quan về lịch sử. Những nhược điểm cơ bản của học thuyết này cũng như tất cả các học thuyết duy tâm khác về xã hội đã được chủ nghĩa Mac - Lênin phân tích, phê phán một cách khoa học, bằng lí luận về hình thái kinh tế - xã hội, về mối quan hệ biện chứng giữa tính lặp lại và tiến lên theo hình trôn ốc.