Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ NGUYỆN

sự tự do quyết định của quần chúng tham gia hay không tham gia một cuộc vận động, một tổ chức quần chúng (chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội...) mà không bị một sức ép nào từ bên ngoài. Kiên trì giáo dục, thuyết phục sự TN của quần chúng là phương pháp cơ bản vận động và tổ chức quần chúng của chủ nghĩa cộng sản.