Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT VẬT CHẤT CỦA XÃ HỘI

hệ thống những cơ sở và điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và hoạt động của xã hội, gồm ba thành tố có quan hệ gắn bó và tác động lẫn nhau, có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của xã hội. 1) Môi trường tự nhiên (trước hết là hoàn cảnh địa lí) do các thế hệ người nối tiếp nhau khai phá và cải tạo. 2) Dân cư mà số lượng (dân số) và cấu trúc dân cư trong từng khu vực có sự thay đổi và phát triển không ngừng theo trình độ phát triển của xã hội. 3) Sự sản xuất của cải vật chất của xã hội thể hiện trình độ kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. Trong ba nhân tố hợp thành ĐKSHVCCXH thì sản xuất vật chất có vai trò quyết định cơ bản đến sự phát triển của xã hội cả về đời sống vật chất và văn hoá.