Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIĐƠRÔ Đ.

(Denis Diderot; 1713 - 84), nhà triết học duy vật Pháp, nhà văn, nhà tư tưởng của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ 18, viện sĩ danh dự nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (Nga; 1773). Người tổ chức và biên soạn "Bách khoa thư (hoặc Từ điển tường giải) các khoa học, nghệ thuật và thủ công nghiệp". Trong các tác phẩm triết học (cơ sở) "Lá thư về những người mù cho những người sáng đọc" (1749), "Những suy nghĩ giải thích giới tự nhiên" (1754), " Giấc mơ của Đalambe" (1769), "Những nguyên tắc triết học của vật chất và vận động" (1770), Điđơrô đã chống lại chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Trong trước tác "Người cháu họ của Ramô" viết khoảng năm 1762, Điđơrô nêu ra những luận điểm của phép biện chứng. Trong văn học, Điđơrô đấu tranh cho chủ nghĩa hiện thực [tiểu thuyết "Giăc - kẻ theo thuyết định mệnh và ông chủ của anh ta" (1773) và truyện ngắn "Nữ tu sĩ" (1760)] mà Điđơrô đã tiến hành đồng thời trong các tác phẩm phê bình nghệ thuật tạo hình ("Các phòng triển lãm"; 1759 - 81) và sân khấu ("Nghịch lí về diễn viên"; 1773 - 78).

 


Điđơrô Đ.