Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA TƯƠNG ĐỐI

 học thuyết duy tâm cho rằng mọi tri thức của con người đều tương đối, theo nghĩa đều không phản ánh đúng thế giới khách quan. Chủ nghĩa duy vật biện chứng tuy cũng thừa nhận tính tương đối của nhận thức con người về chân lí, nhưng không phải theo nghĩa phủ nhận chân lí khách quan mà theo nghĩa thừa nhận tính hạn chế lịch sử của con người trong việc nhận thức thế giới khách quan. CNTĐ thường nổi lên khi những nguyên lí hết sức cơ bản của các khoa học bị đảo lộn trong bước phát triển nhẩy vọt lên một giai đoạn cao hơn.