Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA PHI ĐẠO ĐỨC

quan niệm vứt bỏ mọi tiêu chí đạo đức, lấy tính vô đạo đức làm nguyên tắc của hành vi. Biểu hiện sự suy đồi về đạo đức của xã hội tư sản hiện đại, nhất là của tầng lớp trên. CNPĐĐ không phải là sự phê phán đạo đức chính thống, mà chỉ là một hình thức bào chữa cho tình trạng vô đạo đức thực sự tồn tại. Tình trạng này ảnh hưởng tai hại đến một số thanh niên sống không có lí tưởng, coi khinh mọi truyền thống dân tộc và đạo đức, mọi pháp luật và tiện nghi sinh hoạt (các phong trào hyppy và phản văn hoá khác); theo một ý nghĩa nhất định, đó là sự phản kháng tự phát chống lại trật tự tư sản hiện đại và tính đạo đức giả của giai cấp tư sản, song xét cho cùng, cũng chỉ là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân cực đoan.