Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CÓ TRƯỚC VÀ CHẤT CÓ SAU

các khái niệm trong triết học của Lôckơ (J. Locke) dùng để chỉ hai loại đặc tính (chất) khác nhau ở sự vật. Theo Lôckơ, các chất có trước như quảng tính, vận động (hay đứng im), hình dáng... là những đặc tính khách quan vốn có của bản thân sự vật, gắn liền với sự vật ngay cả khi sự vật biến đổi. Còn những đặc tính như màu sắc, âm thanh, mùi, vị, gọi là chất có sau vì chúng không thuộc về sự vật, không phải là khách quan mà chỉ là những cảm giác chủ quan của chúng ta. Quan niệm của Lôckơ về CCTVCCS là sự phát triển những tư tưởng của Đêmôcrit (Démocrite), Galilê (G. Galilei), Đêcac (R. Descartes). Quan niệm siêu hình của Lôckơ đã bị Beckơly (G. Berkeley) đẩy tới một cực đoan, cho rằng cả CCTVCCS đều chỉ là những cảm giác chủ quan. Thực ra sự phân chia các đặc tính của sự vật ra thành CCTVCCS là không có cơ sở khoa học.