Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BRAHMAN

(Brahman), một khái niệm cơ bản của tôn giáo và các học thuyết cổ đại Ấn Độ. B được hiểu là thực tại khách quan tối cao, là tinh thần tuyệt đối, là cội nguồn, là bản chất của mọi hiện tượng ở thế gian. Theo Ấn Độ giáo cách tân, tức Vêđanta giáo, chỉ có B là duy nhất có thật, mọi sự vật và hiện tượng khác chỉ là ảo ảnh. Vì vậy Vêđanta giáo còn được gọi là Atvaita (Advaita - nhất nguyên luận).