Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUÔCĐIƠ P.

(Pierre Bourdieu; sinh 1930), nhà xã hội học Pháp. Giám đốc Trường Cao đẳng Thực hành. Buôcđiơ quan tâm nhất đến xã hội học của Angiêri và gần đây, đến xã hội học văn hoá và giáo dục. Các công trình: "Xã hội học của Angiêri" (1958); "Sinh viên và sự học tập của họ" (với M. Elia; 1964); "Nghề nghiệp của nhà xã hội học"; "Những nhận xét sơ bộ về khoa học luận" (với Sămbôrơđông; 1968); "Sự tái sản xuất, các nguyên lí cho một lí luận về hệ thống giảng dạy" (1970).