Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AVÊNARIUT R.

(Richard Avenarius; 1843 - 96), nhà triết học Đức, cùng với Makhơ (E. Mach) sáng lập ra chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, một biến tướng của chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Về mối quan hệ của thế giới bên ngoài với ý thức, Avênariut cho rằng thế giới xung quanh, khách thể ("hoàn cảnh") tồn tại trong mối liên hệ khăng khít ("phối hợp về nguyên tắc") với ý thức, chủ thể ("cái tôi") và lấy ý thức "cái tôi" làm tiền đề. Theo Avênariut, nếu không có chủ thể (ý thức) làm tiền đề thì không thể có khách thể (thế giới).