Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PIXAREP Đ. I.

 (Dmitrij Ivanovich Pisarev; 1840 - 68), nhà chính luận, nhà phê bình văn học, nhà triết học duy vật, người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng, nhà dân chủ cách mạng Nga. Từ 1862 đến 1866, bị giam tại pháo đài Pêtơrôpaplôp (Petropavlov) vì tội tuyên truyền cách mạng, đấu tranh bảo vệ Ghecxen A. I. (A. I. Gercen). Trong những điều kiện cách mạng bị thất bại những năm 60 thế kỉ 19, Pixarep đã nêu ý kiến về con đường “hoá học” của cách mạng, tức là thực hiện những biến đổi tiệm tiến: khai sáng nhân dân, tăng năng suất lao động và cải thiện các điều kiện sống của quần chúng, coi đó là những tiền đề chủ yếu để cải tổ các thể chế xã hội một cách căn bản. Pixarep trao nhiệm vụ khai sáng nhân dân cho giới trí thức tiên tiến. Đồng thời, Pixarep tích cực tuyên truyền cho khoa học chống lại tôn giáo và mọi biểu hiện của chủ nghĩa thần bí trong khoa học đang hướng nhân loại đi chệch khỏi con đường tiến bộ của lí tính. Cuộc sống, hoạt động, tư tưởng của Pixarep phản ánh thái độ không khoan nhượng của những nhà dân chủ cách mạng Nga trong những năm 60 thế kỉ 19 đối với chế độ nông nô - quân chủ chuyên chế, đối với bọn ăn bám xã hội và chủ nghĩa xu thời của phái tự do. Các tác phẩm chính: “Lược khảo từ lịch sử lao động”, “Những   người theo chủ nghĩa hiện thực”, “Sự huỷ hoại cái đẹp”, “Henrich Hainơ”.