Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TIỆN

khái niệm của đạo Phật, chỉ phương pháp tiện dụng thích hợp với căn cơ của mọi chúng sinh. PT có nghĩa là dùng đạo lí đúng đắn, ngôn từ khéo léo đối với mọi loại căn cơ để dắt dẫn chúng sinh vào con đường chính đạo. Câu “phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ” (phương tiện có nhiều cửa, về cội chẳng hai đường) trong sách Phật ý nói cái đích giác ngộ và giải thoát chỉ có một, nhưng vì trình độ, căn cơ, hoàn cảnh của mỗi chúng sinh mỗi khác, cho nên đạo Phật bày ra nhiều phương pháp tu hành khác nhau nhằm đưa tất cả chúng sinh đến đích giác ngộgiải thoát. Ngoài ra, theo quan niệm của đạo Phật, phương còn có nghĩa là phương vực của chúng sinh, tiện nghĩa là tiện pháp giáo hoá. Ứng với phương vực của mỗi loại căn cơ mà sử dụng tiện pháp thích hợp với việc giáo hoá gọi là PT.